İcra ve İflas Hukuku Davaları Nelerdir

İcra ve İflas Hukuku Davaları Nelerdir

İcra Hukuku Nedir

Kurum, kuruluş veya gerçek kişilerin birbirleriyle olan borç –alacak ilişkisi icra hukuku mevzuatları çerçevesinde düzenlenir. Gerçek veya tüzel kişilerin borçlarını ödememesi ya da alacaklarını tahsil edememesi halinde icra ve iflas hukuku kapsamında dava açılabilir. Bu davalar borçlunun borcunu yasalara uygun şekilde ödemesini sağlar. Bu kapsamda borç ödenmediği takdirde icra ve haciz işlemleri icra hukukuna uygun şekilde başlatılır. Konuyla ilgili hukuki bilgi almak ve avukat talep etmek için https://www.latifcembaran.com/icra-ve-iflas-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İcra Hukuku Davaları

Borcunu ödemeyen borçlunun, ilgili borcu ödemesi için alacaklı tarafından talep edilmesi halinde borcunu ödemesi için devlet eliyle yapılan yaptırımlar icra hukuku olarak tamınlanabilir. Kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler, gerçek kişiler arasındaki borç-alacak ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü icra hukuku kapsamında giderilir. Alacaklının talebi üzerine borcunu ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile 3.şahıslarda bulunan alacaklarına mahkeme kararı doğrultusunda el konabilir. Anayasada borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslar icra ve iflas hukuku kapsamında düzenlenmiştir. İcra hukuku davaları borçlunun borcunu ödemesine yönelik alınan tedbirleri kapsar. Eğer borçlu borcunu mahkemece belirlenen günde ödememişse icra hukuku kapsamında icra işlemleri başlatılır. Alacaklı kurum, kuruluş ve gerçek kişi İcra Mahkemelerine başvurarak alacağının tahsilini talep edebilir. Bu durumda borçlu yasaların belirlediği şekilde borcunu ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerle ilgili icra ve iflas işlemleri başlatılır. Gerek görüldüğünde taşınır ve taşınmaz malları ile alacaklarına haciz yolu ile el konulur. Bu aşamada ihtiyaç duyulması halinde icra müdürünün talebi doğrultusunda polis ve kolluk kuvvetleri de mahkeme kararının uygulanması için görevlendirilebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret ederek hukuki danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz.